Du?y wyb?r produkcji seryjnej oraz wyrob?w na zam?wienie

Olewska Fabryka Porcelany jest jednym z czo?owych producent?w ceramiki elektroizolacyjnej niskiego napi?cia na Ukrainie i w strefie by?ego ZSRR. Nasze przedsi?biorstwo posiada rozwini?t? infrastruktur? i liczne przedstawicielstwa handlowe na Ukrainie oraz za granic?.

Obecnie produkujemy nasze wyroby z porcelany technicznej С 110 i С 111. Asortyment towarowy to ponad 100 wyrob?w. Po?owa z nich odnosi si? do produkcji seryjnej, inna po?owa to s? wyroby na zam?wienie. Nasze przedsi?biorstwo posiada zamkni?ty cykl produkcyjny ze sprz?tem do formowania mieszanki. D?ugotrwa?e porozumienia z dostawcami surowc?w zapewniaj? prac? na ka?dym stadium produkcji we w?a?ciwym czasie i bez zahamowa?.

Mamy du?e do?wiadczenie w dziedzinie wytwarzania form ci?nieniowych oraz produkcji wszelkich typ?w izolator?w zgodnie z niezb?dn? konstrukcj? i specyfikacj? Zamawiaj?cego.

omega-grafik

Parametry techniczne

Сzytaj wi?cej

???????????????????????????????????????????????????????????????????

Nasi Partnerzy

Сzytaj wi?cej

Comments are closed.