O nas

38370008

Nasza historia

Od 1909-go roku oferujemy wyroby porcelanowe. Nasza fabryka, pierwotnie by?a stworzona dla produkcji porcelany sto?owej, jednak na pocz?tku lat 70-ch urz?dzenia wytw?rcze by?y wymienione z celem produkcji izolator?w niskiego napi?cia. W po?owie lat 80-ch produkcja Fabryki ju? jest dostarczana do ponad 60 kraj?w ?wiata. W 2001r. prywatni inwestorzy nabywaj? przedsi?biorstwo. Od tego czasu proces modernizacji urz?dze? oraz optymalizacji wydatk?w staje si? nieod??czn? cz??ci? podej?cia do zarz?dzania.

Nasza misja

Produkowa? towary wysokiej jako?ci w konkurencyjnej cenie w celu pe?nego zadowolenia wszystkich klient?w.

Nasza polityka handlowa

Zawsze d??ymy do gi?tko?ci adaptacyjnej w sprawach dotycz?cych odnalezienia dogodnych wariant?w termin?w dostawy i p?atno?ci. Nasze us?ugi wysokiej jako?ci towarzysz?ce sprzeda?y s? wspierane przez pewne zasady etyczne ca?ej za?ogi pracownik?w. Szukamy jak?kolwiek mo?liwo?? by nasze klienci stali si? bardziej konkurencyjni i silniejsi.

Comments are closed.