Parametry techniczne

Wska?niki podstawowe

Jednostki

Porcelana C 110

Porcelana C 111

G?sto??, nie mniej

g/cm?

2,45

2,45

Porowato?? pozorna, nie wi?cej

%

0

1,50

Wytrzyma?o?? na zginanie, nie mniej

  • pr?bki nieszkliwionej

  • pr?bki szkliwionej

MPa

60

70

40

-

Wytrzyma?o?? na rozci?ganie, nie mniej

  • pr?bki nieszkliwionej

  • pr?bki szkliwionej

MPa

30

35

-

-

Wytrzyma?o?? na obci??enie dynamiczne, nie mniej

kJ/m?

1,80

1,30

Modu? sprz??yto?ci, nie mniej

10?МPа

60

-

?redni wsp??czynnik wyd?u?enia cieplnego w temperaturze

  • od 20°C do 100°C

  • od 20°C do 600°C

K-?10-?

od 3 do 6

od 4 do 7

od 3 do 6

od 4 do 7

?rednie ciep?o w?a?ciwe w temperaturze od 20°C do 100°C

J/(кg*K)

800 – 900

800 – 900

Przewodno?? cieplna w?a?ciwa w temperaturze od 20°C do 100°C

W/(m*K)

1,0 – 2,5

1,0 – 2,5

Odporno?? na udary cieplne, nie mniej

K

160

-

Wytrzyma?o?? elektryczna przy cz?stotliwo?ci 50 Hz, nie mniej

MV/m

25

-

Przenikalno?? dielektryczna wzgl?dna przy cz?stotliwo?ci 50 Hz

od 6 do 7

-

Tangens k?ta strat dielektrycznych przy cz?stotliwo?ci 50 Hz, nie wi?cej

10-?

2,5

-

Oporno?? skro?na przy pr?dzie sta?ym, nie mniej, w temperaturze

  • 20°C

  • 200°C

  • 600°C

? сm

10??

10?

10?

10??

10?

10?

Comments are closed.